1 dec 2022

SAMVÆRSPOLITIK I DKF

Hvad er uacceptabel adfærd?
Uacceptabel adfærd finder sted, når medlemmer, deltagere, ledere eller medarbejdere udviser uønsket verbal eller fysisk adfærd med det formål eller den virkning at krænke en anden persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

Det kan blive forstærket af hierarkiske forhold, hvor parterne ikke er ligestillet, og hvor f.eks. én af parterne står til at miste professionelt terræn, hvis ikke vedkommende ’finder sig’ i uacceptable eller grænseoverskridende adfærd.

Uacceptabel adfærd er f.eks. seksuel chikane og sexisme. Det kan også være andre former for diskriminering vedrørende eks. alder, køn, race, seksualitet og familie- og andre personlige forhold.

Hvad er seksuel chikane?
Med seksuel chikane menes al form for uønsket seksuel opmærksomhed og kan eksempelvis være:

 • Uønskede berøringer
 • Uønskede verbale eller skriftlige opfordringer til seksuelt samkvem
 • For konteksten irrelevante sjofle vittigheder, lyde og kommentarer
 • Uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner
 • Uønsket visning af pornografisk materiale[1]
   

Der er ikke tale om censur af det kunstneriske indhold. Det handler om vores opførsel og adfærd. Som kunstner har man ret til at ytre sig kunstnerisk på den måde, man selv vælger, men når vi arbejder sammen og omgås hinanden, skal vi behandle hinanden ordentligt.

Er det også uønsket seksuel opmærksomhed, hvis den krænkede ikke siger fra? Det kan det være, hvis f.eks. opmærksomheden er forbundet med situationer, hvor det er svært at sige fra pga. manglende udsigt til opbakning, hierarkiske strukturer, flertals-/mindretalsforhold, eller fordi man er i en offentlig situation (står på scenen, foran kamera / mikrofon), m.v. Der kan være mange grunde til, at den krænkede først lang tid efter føler sig i stand til at sige fra.

Hvad er sexisme?
Med sexisme menes forskelsbehandling på baggrund af køn. Sexisme omfatter blandt andet:

 • Nedværdigende kommentarer, baseret på køn
 • Opfordringer til at bære bestemte former for tøj – eller opfordring til at bære færre/flere tøjdele
 • Kontinuerlige og for konteksten irrelevante kommentarer om andres udseende inkl. tøjvalg
 • Nedværdigende tiltale på baggrund af køn
 • Fordeling af arbejdsopgaver baseret på køn

 

Andre eksempler på uacceptabel adfærd
Uacceptabel adfærd kan også være andre handlinger som f.eks.:

 • Tilbageholdelse af nødvendig information
 • Sårende bemærkninger
 • Usaglig fratagelse eller reduktion af ansvar og arbejdsopgaver
 • Bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab
 • Angreb mod eller kritik af ansattes privatliv
 • At blive råbt ad eller latterliggjort
 • Fysiske overgreb eller trusler herom
 • Fjendtlighed eller tavshed som svar på spørgsmål eller forsøg på samtale
 • Nedvurdering af ansattes eller frivilliges arbejde, deres arbejdsindsats eller deres kompetence
 • Krænkende telefonsamtaler
 • Krænkende skriftlige meddelelser, SMS, billeder og videoer, herunder på sociale medier
 • Ubehagelige drillerier
 • Nedvurdering, fx på grund af alder, køn, handicap, kønsidentitet, seksuel orientering, etnicitet eller religiøs overbevisning
 • Udnyttelse i jobbet, fx til private ærinder for andre[2]

 

Hvordan håndterer du uacceptabel adfærd?
Alle medlemmer og ansatte i DKF har ret til og opfordres til at sige fra, hvis deres grænser bliver overskredet.

Det skal respekteres, hvis kollegaer siger fra og udmelder, at en handling er uønsket, også selv om den udøvende selv finder handlingen uskyldig. Der kan også være tale om uacceptabel adfærd, selv om den forurettede ikke siger fra, evt. fordi vedkommende føler sig utryg ved at gøre det.

Stopper adfærden ikke øjeblikkeligt, når der bliver sagt fra, eller har adfærden en sådan grovhed, at andre bør orienteres om adfærden, uanset at der i situationen er sagt fra, kan den forurettede rette henvendelse til DKFs forperson eller daglige leder. Hvis den forurettede ikke føler sig tryg ved at protestere direkte til den person, der har udvist den uacceptable adfærd, eller hvis den forurettede i situationen ikke var i stand til at protestere, kan den forurettede ligeledes kontakte DKFs forperson eller daglige leder for råd om yderligere vejledning og hjælp. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt det, du oplever, er uacceptabel adfærd, så kontakt DKFs daglige leder: sth@komponistforeningen.dk / 30263719

Hvad skal du gøre, hvis du ser andre udøve uacceptabel adfærd?
Hvis du overværer uacceptabel adfærd i DKF, er det vigtigt, at du handler. Først og fremmest er det naturligvis vigtigt, at du ikke bidrager yderligere til situationen, for eksempel ved at grine med. Dernæst er det vigtigt, at du tager afstand fra den uacceptable adfærd.

Det er også en god idé at tage en snak med den person, som den uacceptable adfærd var rettet imod, og høre vedkommende, om personens grænser er blevet overskredet. Hvis dette er tilfældet, kan du hjælpe og støtte den forurettede i at rette henvendelse til nærmeste ledelse eller en kollega, vedkommende er tryg ved, så der kan gribes ind med det samme.

Hvordan vil uacceptabel adfærd blive håndteret af DKF?
De sager, der kommer til DKFs kendskab, vil blive håndteret konkret efter dialog med såvel den person, som den uacceptable adfærd er rettet imod, og den person, der er beskyldt for at have udøvet uacceptabel adfærd.

Den generelle linje er, at sager skal søges håndteret konkret og således, at både modtageren og udøveren af den uacceptable adfærd finder, at der er lyttet til deres synspunkter, og at sagen er håndteret tilfredsstillende og fyldestgørende i forhold til sagens grad af grovhed. Målet er, at begge parter kan komme godt videre med deres respektive liv, idet udøveren forventes at være blevet klogere på og have indrettet sin adfærd efter, hvor grænsen for uacceptabel adfærd går.

Ved gentagende adfærd og hændelser, hvor der er behov for at reagere med mere end en alvorlig samtale, kan det blive nødvendigt at reagere med en sanktion. Sanktionen afhænger af konteksten, de involverede parter og den konkrete sag. Alle sager vil blive håndteret i respekt for persondatareglerne, der kan forhindre, at andre medlemmer orienteres om de konkrete sager. Alle medlemmer bør derfor huske på, at blot fordi man ikke hører om en håndtering, er dette ikke udtryk for, at hånden holdes over nogen, eller at sagen ikke håndteres.

 

[1] Inspireret af Arbejdstilsynets vejledning 4.3.1 af 26. februar 2019 om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane

[2] Fra Arbejdstilsynets vejledning om krænkende handlinger mv.