21 dec 2023

SAMVÆRSPOLITIK I DKF

Med vores samværspolitik i DKF vil vi gerne bidrage til, at alle DKFs medlemmer, ansatte, personer i tillidsposter, deltagere i og medarrangører af DKFs aktiviteter kan trives og føle sig trygge sammen.  

Samværspolitikken handler ikke om indholdet af den kunst, vi laver og beskæftiger os med, men om vores forhold til hinanden, når vi samarbejder i og om kunsten. 

Da komponister agerer i freelancestrukturer, kan der være mange gråzoner i forhold til ansvar og konsekvenser, og vi er alle i høj grad afhængige af, at selvansvar er en selvfølgelighed. Nogle sager vil være meget klare, mens andre finder sted i en gråzone eller uden for DKFs rammer, og vil dermed ikke være omfattet af samværspolitikken i DKF.  

Derfor er det vigtigt, at vi som forening opstiller nogle retningslinjer, så vi sikrer en god omgangstone og adfærdskultur og forhindrer grænseoverskridende adfærd. 

HVORDAN HÅNDTERES UACCEPTABEL ADFÆRD i DKF? 
Det skal respekteres, hvis de af DKFs samværspoltik omfattede personer siger fra og melder ud, at en handling for den pågældende er uønsket, også selv om den udøvende selv finder handlingen uskyldig. Der kan også være tale om uacceptabel adfærd, selv om den forurettede ikke siger fra, evt. fordi vedkommende føler sig utryg ved at gøre det. 

Vi ønsker, at alle, der oplever noget uønsket i regi af DKF, stort som småt, har mulighed for at indbringe dette. Man kan også indbringe forhold, der vedrører andre, hvis man har været vidne til uacceptabel adfærd i DKF.  

De sager, der kommer til DKFs kendskab, og som er fundet sted i regi af DKF, herunder ved aktiviteter som DKF er ansvarlig for, vil blive håndteret konkret efter dialog med såvel den person, som den uacceptable adfærd er rettet imod, som den person der er beskyldt for at have udøvet uacceptabel adfærd. 

Alle sager vil blive håndteret fortroligt i respekt for persondatareglerne, der kan forhindre, at andre medlemmer orienteres om de konkrete sager. Vi tilstræber at behandle sager hurtigt og at give god information om forløbet til de involverede parter undervejs. Der udarbejdes notater for alle sager, der indbringes til og behandles af DKF. 

 DKFs daglige leder er formelt ansvarlig for behandlingen af indkomne sager og foretager en vurdering af hver enkelt sag i samarbejde med DKFs forperson. Hvis det drejer sig om særligt alvorlige hændelser, der af den daglige leder vurderes at kunne være strafbare, skal forholdet anmeldes til politiet. Her må DKF ikke starte en særskilt proces. 

Læs DKFs Samværspolitik (pdf)