31 jan 2017

Vedtægter

- for foreningen Dansk Komponistforening

§ 1.

Foreningens navn er Dansk Komponistforening (herefter foreningen eller DKF)

Foreningens hjemsted er København.

Foreningens formål er at varetage danske komponisters (og deres arvingers) kunstneriske, faglige og økonomiske interesser inden for kunstmusik og lydkunst og beslægtede genrer.

§ 2.

Ansøgning om medlemskab rettes skriftligt til foreningen og besluttes af bestyrelsen

Det er en betingelse for medlemskab, at ansøgeren er medlem af Koda.

Medlemmerne deles i aktive og passive medlemmer.

Som aktivt medlem kan optages enhver komponist, som har fået værker gjort tilgængelige for offentligheden og har tilknytning til dansk musikliv, og hvis produktion berettiger til optagelse. Bestyrelsen fastlægger de nærmere kriterier for optagelse. Kriterierne for optagelse er offentligt tilgængelige.

Som passive medlemmer kan optages arvinger efter komponister, der har været eller ville kunne være blevet aktive medlemmer. De passive medlemmer har ingen stemmeret, men nyder, hvor intet andet er anført, alle medlemsrettigheder på lige fod med aktive medlemmer og er underlagt disses forpligtelser.

Med udtrykket ”arvinger” menes i denne bestemmelse arvingen eller arvingerne til komponistens ophavsrettigheder som udnyttet og forvaltet af foreningen, jf. § 3 nedenfor.

Såfremt ophavsrettigheder er i fælleseje mellem flere arvinger, kan disse kun være repræsenteret ved ét medlem.

Til optagelse af ansøgere kræves tilslutning fra mindst to tredjedele af bestyrelsens medlemmer. Spørgsmålet om, hvorvidt ansøgeren opfylder foreningens optagelseskriterier og bør optages, kan dog, dersom bestyrelsestilslutning ifølge ovenstående ikke kan opnås, indbringes for foreningens generalforsamling, der ved simpel stemmeflerhed afgør det endeligt. Forslag om medlemskab kan dog kun indbringes for en generalforsamling af mindst to bestyrelsesmedlemmer eller mindst 10 aktive medlemmer af foreningen.

§ 3.

Medlemmet er forpligtet til at overholde de af foreningen indgåede aftaler, herunder aftaler om brug af ophavsretligt beskyttet materiale, som medlemmet har ophavsretten til.

I kraft af medlemskabet af foreningen overdrager ethvert medlem til foreningen en ikke-eksklusiv ret til på medlemmets vegne at indgå aftaler om og opkræve vederlag for brug af ophavsretligt beskyttet indhold i henhold til foreningens beslutninger inden for den til enhver tid gældende formålsbestemmelse for foreningen, overdragelsen sker bortset fra droit moral og så længe medlemskabet varer. Overdragelsen gælder i det omfang, medlemmet har de pågældende rettigheder i behold. Medlemmet bemyndiger foreningen til at foretage ethvert retligt eller faktisk skridt i forbindelse med varetagelsen af denne ret. Foreningen kan på medlemmets vegne påtale enhver krænkelse af disse rettigheder. Foreningen kan indgå repræsentationsaftaler med udenlandske kollektive forvaltnings-organisationer svarende til eksempelvis Copydan.

Foreningen kan overlade forvaltningen af de i denne bestemmelse angivne aftaler eller dele heraf til andre organisationer, herunder foreninger under Copydan. Overdragelsen omfatter bl.a. rettigheder, som varetages af de kollektive forvaltnings-organisationer, såsom Copydan-foreningerne, som foreningen er medlem af. Medlemmet har ret til at få oplyst, på hvilke områder der er indgået aftaler.

Medlemmets forpligtelser til som medlem af Koda at overdrage rettigheder til Koda går forud for medlemmets forpligtelser over for foreningen. Rettigheder, som et medlem aktivt trækker ud af Kodas kollektive forvaltning til selvforvaltning, er undtaget overdragelsen til foreningen.

Medlemmerne beholder retten til udnyttelse af deres ophavsrettigheder for så vidt angår udgivelse af musikalske arbejder på forlag eller på tilsvarende måde ved tryk eller lignende mangfoldiggørelsesmåde, hvad enten offentliggørelsen er beregnet til salg, udleje eller uddeling i propagandaøjemed.

Hvert medlem modtager ved sin indtræden i foreningen et eksemplar af foreningens vedtægter og må, forinden medlemsret kan udøves, underskrive en erklæring om, at vedkommende har gjort sig bekendt med disses indhold og vil efterleve de deri indeholdte bestemmelser, herunder også sådanne, der angår den nævnte overdragelse af de ophavsrettigheder, der ikke i forvejen er overdraget Koda.

Hvert medlem modtager ved sin indtræden i foreningen et eksemplar af de politikker, som måtte være gældende for foreningens medlemmer ved medlemmets indtræden, og medlemmet er forpligtet til at gøre sig bekendt med samt overholde indholdet af sådanne politikker. Et medlems forpligtelser i følge forudgående sætning gælder tilsvarende i forhold til fremtidige politikker, som måtte blive gældende for foreningens medlemmer efter medlemmets indtræden.

§ 4.

Ethvert medlem af DKF samt alle medlemmer af Koda er berettiget til at søge foreningens bistand i alle faglige og ophavsretlige anliggender inden for kunstmusik og lydkunst og beslægtede genrer, jf. foreningens formål som angivet i § 1 ovenfor, herunder vejledning med hensyn til kontraktspørgsmål

§ 5.

Den ordinære generalforsamling fastsætter størrelsen af det årlige kontingent for foreningens to medlemsgrupper.

Er kontingentet ikke betalt inden 1 år fra forfaldsdagen, kan vedkommende efter bestyrelsens nærmere bestemmelse udelukkes af foreningen, hvorefter optagelse på ny kun kan finde sted, når skylden er berigtiget og efter de i § 2 angivne regler.

Bestyrelsen kan tilstå et medlem eller en medlemsgruppe kontingentreduktion og kan i særlige tilfælde tilstå et medlem kontingentfritagelse.

§ 6.

Udmeldelse må ske skriftligt med mindst seks måneders varsel til en 1. januar.

§ 7.

Foreningen ledes af en bestyrelse på i alt syv medlemmer. Bestyrelsen består af en forperson, en næstperson og fem medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen, herunder forpersonen, vælges blandt foreningens aktive medlemmer på den ordinære generalforsamling. Forpersonen vælges for en toårig periode.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes for en toårigperiode. Valg afholdes hvert år, således at tre medlemmer efter tur afgår, hvorefter valg af tre medlemmer finder sted. Et bestyrelsesmedlem, herunder forpersonen, kan genvælges for op til tre yderligere perioder. Det vil sige, at et bestyrelsesmedlem være sig valgt som almindeligt medlem af bestyrelsen og/eller som formand maksimalt kan genvælges for en samlet periode på 8 år. Efter udløbet af en samlet 8-års valgperiode kan den pågældende tidligst genvælges til bestyrelsen, herunder til formand, efter en yderligere 2-årig periode.

Desuden vælges på den ordinære generalforsamling to suppleanter til bestyrelsen, således at der hvert år vælges én suppleant for en toårig periode. En suppleant kan genvælges for op til to yderligere perioder.

Suppleanter har på bestyrelsesmøderne tale- men ikke stemmeret.

I tilfælde af afgang fra bestyrelsen indtræder den suppleant med længst anciennitet indtil den følgende ordinære generalforsamling, hvor et nyt medlem vælges for resten af det afgåede medlems valgperiode.

Stk. 3. Bortset fra forpersonen konstituerer bestyrelsen sig selv med næstperson og for så vidt angår øvrige særlige opgaver. Næstpersonen vælges af bestyrelsen for 1 år ad gangen ved førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når enten forpersonen eller næstpersonen plus tre medlemmer eller fem medlemmer uden forpersonen og næstpersonen er til stede på et indkaldt bestyrelsesmøde. Bestyrelsens beslutninger træffes med almindelig stemmeflerhed, i tilfælde af stemmelighed er forpersonens stemme afgørende; er forpersonen ikke til stede, er næstpersonens stemme afgørende. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der tages referat af bestyrelsens møder. Referatet tiltrædes af medlemmerne ved næstfølgende møde og opbevares på foreningens kontor.

Stk. 5. Foreningen tegnes af enten forpersonen eller næstpersonen plus et andet bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.

Bestyrelsen kan meddele prokura og fuldmagt til bank og lignende, enten enkel eller kollektiv.

Bestyrelsen ansætter foreningens sekretariat.

Stk. 6. Den til en post som henholdsvis forperson for DKF og næstperson for DKF valgte person kan vælge at benævne sig, herunder lade sig titulere med en kønsbestemt betegnelse som henholdsvis forkvinde eller formand for DKF og næstforkvinde eller næstformand for DKF.

§ 8.

Der aflægges regnskab over indtægterne og disses anvendelse i overensstemmelse med lovgivningens krav til foreningsregnskaber og kollektive forvaltningsorganisationer

Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, der ikke må være medlem af foreningen. Regnskabet revideres endvidere i henhold til den til enhver tid gældende revisionsinstruks for Koda.

Den på generalforsamlingen valgte revisor kan genvælges.

§ 9.

A. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

B. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned og med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning over det forudgående foreningsår.

3. Forelæggelse til godkendelse af regnskab over det forudgående regnskabsår.

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.

5. Indkomne forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer:
a) bestyrelsens forslag om den generelle politik for anvendelse af ufordelbare midler
b) bestyrelsens forslag om fordeling af ufordelbare midler fra Copydan Arkiv relateret til det pågældende regnskabsår
c) navne på kandidater til de poster, hvortil der skal foretages valg
d) andre forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer

6. Valg af
a) forperson (i de år, hvor valg finder sted)
b) bestyrelsesmedlemmer
c) suppleanter

7. Valg af medlemmer til fordelingsudvalget, jf. § 15 (i de år, hvor valg finder sted)

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.

C. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når dette forlanges af enten bestyrelsens flertal eller af forpersonen eller af revisoren eller af mindst en tredjedel af foreningens aktive medlemmer ved skriftlig begæring til bestyrelsen herom. En således begæret ekstraordinær generalforsamling skal da på bestyrelsens foranledning afholdes i København tidligst fire og senest seks uger efter begæringens modtagelse.

D. Kun medlemmer har adgang til en generalforsamling - dog kan dirigenten vælges uden for medlemskredsen. Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt. Kun aktive medlemmer har stemmeret.

Såfremt blot ét tilstedeværende stemmeberettiget medlem forlanger det, eller såfremt dirigenten fastsætter dette af egen drift, skal afstemning ske skriftligt og hemmeligt.

Alle afgørelser træffes, hvor ikke andet er bestemt i disse vedtægter, ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

§ 10.

Enhver indkaldelse til generalforsamling skal indeholde den fuldstændige dagsorden for denne, og der kan kun foretages afstemning om de på dagsordenen optagne punkter og vedr. de ad § 9 B 5 anførte forslag og navne. Indkaldelse skal ske med mindst 21 dages varsel. Eventuelle ønsker om yderligere eller ændrede punkter på dagsordenen, herunder forslag og/eller navne vedr. § 9 B 5, kan fremsendes til indkalderen og skal da, hvis sådanne forslag er fremkommet senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, inkorporeres i en revideret dagsorden, som indkalderen skal tilsende samtlige oprindeligt indkaldte senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved almindelig post eller elektronisk forsendelse til hvert enkelt medlem til den til foreningen opgivne adresse eller e-mail.

§ 11.

Bestyrelsen er berettiget til at foretage ethvert skridt, som den anser for nødvendigt eller ønskeligt til fremme af de enkelte medlemmers særlige eller hele foreningens fælles tarv eller interesse, derunder anlæg eller gennemførelse af retssager om ophavsretten til musikalske arbejder og ethvert deraf udspringende retsforhold. Sagens omkostninger bæres, når den er rejst på bestyrelsens initiativ, af foreningens midler.

Skulle bestyrelsen se sig nødsaget til helt at afbryde forbindelsen med en eller flere af de personer eller institutioner, der står som aftagere af medlemmets arbejder eller ophavsrettigheder, er en sådan afbrydelse bindende for medlemmerne i 6 uger efter, at den ved brev er bragt til hver enkelts kundskab. Dog skal bestyrelsen inden 2 uger, efter at denne afbrydelse er iværksat, sammenkalde til generalforsamling med det sædvanlige varsel. Såfremt generalforsamlingen med 2/3 af de mødte aktive medlemmers stemmer bifalder bestyrelsens beslutning om boykot, er den bindende for alle foreningens medlemmer, indtil bestyrelsen eller en generalforsamling ophæver den. Indleverer eller sælger et medlem et arbejde til en sådan boykottet person eller institution, kan vedkommende udelukkes af foreningen, jvf. § 12.

§ 12.

Finder bestyrelsen, for eksempel i tilfælde som nævnt i § 5, andet stykke eller i tilfælde af adfærd i strid med vedtægterne eller gældende politikker jf. § 3, hhv. sjette og syvende stykke, anledning til at foreslå et medlem udelukket af foreningen, eller fordrer mindst 10 aktive medlemmer et sådant skridt foretaget, forelægges forslaget med begrundelse for en generalforsamling. Til vedtagelse af udelukkelsen kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende aktive medlemmer stemmer for den.

Er udelukkelse ikke udtrykkeligt bestemt til kun at skulle vare en nærmere fastsat tid, gælder den for bestandig, med mindre der senere kommer til at foreligge omstændigheder, der taler for, at vedkommende medlem optages på ny. Sådan optagelse kan foreslås af ethvert aktivt medlem til en generalforsamling. Til vedtagelse kræves 2/3 stemmers flertal.

§ 13.

For foreningens forpligtelser hæfter kun foreningen selv og med foreningens formue, men ingen andre.

§ 14.

DKF er i henhold til Kodas vedtægter repræsenteret i Kodas bestyrelse ved DKFs forperson.

Forpersonen påser, at de midler, der tilstilles foreningen fra Koda, beregnes rimeligt og rigtigt og overføres til foreningen.

§ 15.

Over de midler, der tilflyder foreningen fra Koda, disponeres efter de i § 16 givne regler og i princippet inden udgangen af det foreningsår, i hvilket midlerne er modtaget.

Det i § 16 nævnte fordelingsudvalg består af i alt 7 medlemmer, hvoraf 1 medlem udpeges af foreningens bestyrelse blandt foreningens siddende bestyrelsesmedlemmer, 4 medlemmer vælges af generalforsamlingen blandt foreningens aktive medlemmer og 2 medlemmer er i forhold til foreningen eksterne medlemmer, der udpeges af bestyrelsen. 

De 4 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen, vælges for 4 år ad gangen, således at hvert andet år udtræder de 2 i anciennitet ældste medlemmer af udvalget på og fra den ordinære generalforsamling at regne, og generalforsamlingen vælger da 2 nye medlemmer til udvalget. Bestyrelsen udpeger i det mellemliggende år 1 medlem af bestyrelsen til udvalget for en toårig periode. Bestyrelsen udpeger endvidere to eksterne medlemmer, der ikke er medlem af DKF, til udvalget for en to-årig periode. De to eksterne medlemmer skal have et godt kendskab, men ikke direkte tilknytning til DKFs område, jf. foreningens formål, som angivet i § 1 ovenfor. Generalforsamlingsvalgte medlemmer af udvalget kan ikke umiddelbart efter deres 4-års valgperiodes udløb genvælges, men kan genvælges efter en yderligere 4-års periode. Det bestyrelsesudpegede medlem af udvalget og de to eksterne medlemmer af udvalget kan genudpeges én gang for en yderligere toårig periode. I tilfælde af ledighed supplerer udvalget sig indtil den næstfølgende ordinære generalforsamling, hvor et nyt medlem vælges for resten af det afgåede medlems valgperiode.

Fordelingsudvalget vælger sin udvalgsleder for 1 år ad gangen ved førstkommende Fordelingsudvalgsmøde efter generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted. Udvalgslederen for Fordelingsudvalget skal vælges blandt de generalforsamlingsvalgte medlemmer af Fordelingsudvalget.

Fordelingsudvalget kan helt eller delvist varetage sine opgaver jf. § 16 ved etablering af og delegering til underudvalg. Fordelingsudvalget har to faste underudvalg: 
- Legatudvalget, som behandler ansøgninger om arbejdslegater, rejselegater samt mentorordninger
og
- Produktionsstøtteudvalget, som behandler ansøgninger om bestillingshonorarer og produktionsstøtte.

Medlemmerne af de to faste underudvalg vælges af og blandt Fordelingsudvalgets medlemmer for 1 år ad gangen ved førstkommende Fordelingsudvalgsmøde efter generalforsamlingen. De to faste underudvalg består hver af 4 medlemmer, hvoraf ét og kun ét medlem er sammenfaldende for de to faste udvalg, idet udvalgslederen for Fordelingsudvalget tillige er udvalgsleder for begge de to faste underudvalg, blandt de øvrige tre medlemmer af de to faste underudvalg skal et medlem være et af de eksterne medlemmer af Fordelingsudvalget.

Fordelingsudvalget og de to faste underudvalg skal fastsætte en forretningsorden. Denne skal som minimum indeholde bestemmelser om: 
- retningslinjer om Fordelingsudvalgets hhv.de to faste underudvalgs arbejde og adfærd
- habilitet
- åbenhed
- godkendelse af forretningsorden samt ændring af denne

Der tages referat af Fordelingsudvalgets og de to faste underudvalgs møder. Referatet tiltrædes af medlemmerne ved næstfølgende møde og opbevares på DKFs kontor.

Fordelingsudvalget er beslutningsdygtigt, når udvalgslederen samt ét eksternt medlem plus to medlemmer er til stede på et indkaldt Fordelingsudvalgsmøde. Fordelingsudvalgets beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, i tilfælde af stemmelighed er udvalgslederens stemme afgørende. De to faste underudvalg er beslutningsdygtige, når alle medlemmer af det pågældende faste underudvalg er til stede på et indkaldt underudvalgs møde. De to faste underudvalgs beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, i tilfælde af stemmelighed er udvalgslederens stemme afgørende.

Der aflægges regnskab i særskilte poster for midlernes anvendelse.

§ 16.

De i §15 nævnte midler anvendes, som følger:

Først afholdes de efter DKFs bestyrelses skøn nødvendige udgifter til DKFs administration og øvrige organisatoriske virksomhed.

Fordelingen af resten af midlerne sker efter fordelingsudvalgets beslutning ifølge stk. 2 og 3 nedenfor.

Stk.2. Fordeling kan ske til aktive medlemmer af DKF samt medlemmer af Koda til faglige formål i henhold til de af Kodas bestyrelse til enhver tid gældende fastsatte regler for fordeling af de kulturelle midler.

stk. 3. Desuden kan midler fordeles til støtte af initiativer, som bidrager til udbredelse af kunstmusik og lydkunst og beslægtede genrer eller understøtter medlemmer af DKF samt medlemmer af Kodas kunstneriske og/eller faglige virksomhed.

Ny Stk. 4. DKFs kontingentmidler anvendes til foreningens bedste. Herunder kan bestyrelsen udbetale hjælp til medlemmer af DKF i akut økonomisk nød samt støtte til begravelsesudgifter ved DKF-medlemmers død.

DKFs kontingentmidler kan desuden anvendes til delvis dækning af DKFs administration

Midlerne under stk. 2 og 3 fordeles efter skriftlig ansøgning.

§ 17.

Ændring i vedtægterne kan kun ske på en generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer skal fremlægges til eftersyn på foreningens kontor og udsendes med indkaldelsen. Til vedtagelse kræves, at 2/3 af de tilstedeværende aktive medlemmer stemmer derfor.

§ 18.

Såfremt omstændighederne måtte tilråde foreningens opløsning, skal forslag herom forelægges på en særlig i den anledning indkaldt generalforsamling. For at gyldig beslutning om opløsningen skal kunne tages, kræves der, at 2/3 af foreningens aktive medlemmer møder, og at 2/3 af disse stemmer for forslaget. Hvis der ikke er mødt 2/3 af foreningens aktive medlemmer, men forslaget vedtages af 2/3 af de mødte, aktive medlemmer, sammenkaldes med 14 dages varsel en ny generalforsamling, der uanset de mødendes antal kan vedtage det foreliggende forslag med den nævnte kvalificerede stemmeflerhed.

De reviderede og gældende vedtægter er vedtaget ved ordinær generalforsamling d. 20. april 2022