4 maj 2020

Indtægtstab som følge af Covid-19?

Medlemskonsulenten har lavet en miniguide til kompensationsordninger.

Både kulturministeriet og erhvervsstyrelsen har puljer, der kan søges af komponister, som har oplevet indtægtstab som følge af covid-19.

Den første findes på kum.dk, den anden på virksomhedsguiden.dk

Bemærk at du som Kodamedlem kan søge om kompensation i de puljer myndighederne har oprettet for dine tabte rettighedsindtægter under corona-krisen. Koda hjælper dig med at beregne dit tab.

Ingen af puljerne giver 100% dækning for tab. Det er ikke tilladt at søge flere puljer samtidig.

Kulturministeriets pulje har deadline til 8. juni.
Den henvender sig til 'professionelle kunstnere med et differentieret indkomstbillede'.

Det betyder, at indtægterne er fordelt uregelmæssigt i løbet af året, og at de består af både A- og B-indkomst fra flere forskellige aftagere og arbejdsgivere.

Der kan søges for kompensation for manglende salg af værker; aflyste koncerter/optrædener; aflyste workshops/undervisning/foredrag - mv.

Ordningen kræver, at du har en mindsteindkomst på selvstændig virksomhed fra din kunst på 100.000 kr. beregnet som et gennemsnit af indkomstårene 2017-19.

Desuden kræves der en omfattende dokumentation, som er beskrevet på kum.dk, bl.a. skal du udfylde et 'obligatorisk indtægtsskema' som hentes fra hjemmesiden. *se bilag1

NB! It is possible to apply in English!

Kunstfonden
Har du modtaget støtte hos Kunstfonden til et projekt der er aflyst pga. covid-19, kan du få lov at beholde pengene, hvis du afrapporter efter fondens retningslinjer, som findes her: https://www.kunst.dk/for-ansoegere/afrapportering

Der er forskellige krav afhængig af størrelsen af det ansøgte beløb og typen af tilskud. Du kan fx søge om at beholde sit komponisthonorar, hvis opførelsen er aflyst, på en blanket, der findes her: https://www.kunst.dk/kunststoette/afrapportering-og-kreditering/komponistaftaler

Erhvervsstyrelsens puljer har løbende deadline.
Der kommer en revideret ordning 'midt i maj'; indtil da gælder den nuværende.

Den relevante pulje for komponister er 'selvstændig eller freelancer' som gælder for alle typer fag, herunder kunstnerisk virksomhed. Se på  https://virksomhedsguiden.dk

Der kan søges for tabt omsætning fra 9. marts til og med 8. juni 2020.

Der kræves omsætning eller B-indkomst på mindst 10.000 kr. i gennemsnit per måned før covid-19 samt et forventet tab på mindst 30%.

Du kan vælge at søge med CPR- eller CVR-nummer.

Der kræves ingen anden dokumentation end indtægtsforhold for en 3-måneders periode i 2019 samt en tro- og loveerklæring.

Ansøgningsmodulet har allerede oplysninger om relevant indkomst, hvis du søger med CPR. Bruger du CVR, skal du selv indsende bankoplysninger for den relevante periode.

CVR-ansøgningen beder om oplysninger om momsforhold; kunstnerisk virksomhed er ikke momspligtig. *se bilag2

Både CPR- og CVR-ansøgningen bruger 1. april til 30. juni 2019 som sammenligningsgrundlag for beregning af kompensation.

Men hvis det ikke er i dette tidsrum, du har haft din væsentligste indtægt for kunstnerisk virksomhed i 2019, kan du vælge hvilken 3-måneders periode, du vil referere til. *se bilag3

Selv om Erhvervsstyrelsens ansøgningsmodul ikke kræver dokumentation for, at den tabte indtægt skyldes covid-19, bør du have en sådan parat, hvis du senere bliver udtaget til en stikprøvekontrol.

Niels Marthinsen
Medlemskonsulent